• شرکت نام آوران نصر سمنان 1
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 2
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 3

صلاحیت پیمانکاری
شرکت نام آوران نصر سمنان باستناد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شماره 100766/22/20 از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دارای رتبه‌های صلاحیت پیمانکاری به شرح زیر می باشد.
رشته آب ............................... رتبه 2
رشته راه و ترابری ................... رتبه 2
رشته کشاورزی ...................... رتبه 3
رشته ساختمان و ابنیه ............ رتبه 5
رشته صنعت و معدن ............... رتبه 5