• شرکت نام آوران نصر سمنان 1
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 2
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 3

صلاحیت پیمانکاری
شرکت نام آوران نصر سمنان باستناد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره 52204 دارای رتبه های زیر می باشد.
  • رشته آب ............................................. رتبه 1
  • رشته راه و ترابری ................................. رتبه 2
  • رشته کشاورزی  ................................... رتبه 4
  • رشته تاسیسات و تجهیزات ..................... رتبه 5
  • رشته ابنیه و ساختمان ........................... رتبه 5