• شرکت نام آوران نصر سمنان 1
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 2
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 3

پروژه های اجرا شده توسط شرکت


نام پروژه محل اجرا کارفرما مشاور تاریخ شروع پیمان تاریخ تحویل قطعی شماره قرارداد
احداث قطعه انتهای کانال انتقال آب به گرمسار از سیمین دشت استان سمنان سازمان آب منطقه ای تهران مهندسین مشاور لار 1374/12/8 8/4/1377 18-53-2
احداث مخازن فشار شکن 500 متر مکعبی آبرسانی به سمنان از چشمه روزیه استان سمنان سازمان جهاد سازندگی مهندسین مشاور مهاب قدس 1377/4/1 12/7/1379 41-53-2
زیر سازی خط دوم راه آهن تهران – مشهد حد فاصل ایستگاههای آبگرم- سمنان - بیابانک استان سمنان معاونت ساخت و توسعه راه آهن مهندسین مشاور مترا 1377/7/1 1/1/1380 71/14674
احداث کانال اصلی انتقال آب دشت عباس استان ایلام شرکت آب منطقه ای غرب مهندسین مشاور مهاب قدس 1383/12/26 29/4/1389 55601/001
احداث قطعه اول کانال اصلی انتقال آب دشتهای پای پل - فکه استان خوزستان سازمان آب و برق خوزستان مهندسین مشاور مهاب قدس 1382/1/17 1/4/1384 638-پ-1-81
اجرای بخشی از عملیات احداث سد مخزنی شهر چای ارومیه استان آذربایجان غربی موسسه جهاد نصر مهندسین مشاور سکو 1381/3/21 28/12/1383 1326/16/1
احداث مسیر خط لوله 48 اینچ پارچین – سمنان - شاهرود استان سمنان شرکت ملی گاز ایران مهندسین مشاور پارس 11383/12/15 1/2/1385 790165
احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی 3 و 4 دشت دوسالق استان خوزستان سازمان آب و برق خوزستان مهندسین مشاور مهاب قدس 1389/2/10 10/2/1385 18-1-1-85
احداث شبکه آبیاری و زهکشی و ایستگاه پمپاژ واحد عمران شمالی دشت عباس استان ایلام شرکت آب منطقه ای ایلام مهندسین مشاور مهاب قدس 1383/12/26 29/4/1389 200/100/50799
عملیات راهسازی و بهسازی و تعریض محور زیدر بیارجمند استان سمنان اداره کل راه و ترابری استان سمنان شرکت مهندسی مشاور پونر 1381/3/21 28/12/1383 7881
آماده سازی حدود 50 هکتار از اراضی شهر جدید ایوانکی استان سمنان شرکت عمران شهر جدید پردیس شرکت مهندسی مشاور آسمان شهر پردیس 1386/11/2 28/2/1389 4576/700/ص
احداث پل شهید قاسمی استان سمنان شهرداری ایوانکی شرکت مهندسی مشاور راه سازپل --- --- ---
احداث کانال انتقال آب دم کمر به انوج استان لرستان سازمان آب منطقه ای تهران مهندسین مشاور مهاب قدس 1389/7/17 17/8/1391 58-42-2
طرح سیفون انوج و کارهای باقیمانده کانال دم کمر استان لرستان سازمان آب منطقه ای تهران مهندسین مشاور مهاب قدس 1387/3/28 14/7/1389 48-42-2
طرح حفظ ، احیاء و توسعه منابع طبیعی شمال شهر تهران و شمیرانات ( دامنه جنوبی البرز ) استان تهران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی 1391/3/27 20/6/1391 2503/67/91
احداث تقاطعات غیر همسطح راه آهن با محورهای بهرام-سعدآباد و کارخانه قند شاهرود
 استان سمنان
 راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 گروه مهندسین مشاور هراز راه
 1388/2/16  12/6/1392  31ص/1327