• شرکت نام آوران نصر سمنان 1
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 2
  • شرکت نام آوران نصر سمنان 3

پروژه های در دست اجرا


نام پروژه محل اجرا کارفرما مشاور تاریخ شروع پیمان تاریخ تحویل قطعی شماره قرارداد
مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین دشت به گرمسار استان سمنان شرکت آب منطقه ای سمنان مهندسین مشاور مهاب قدس 1388/04/06
40202088
عملیات راهسازی قطعه اول راه اصلی قوچان بام استان خراسان وزارت راه و ترابری شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور شرکت مهندسین مشاور بهاب نو اندیش 1388/12/26 --- 129236/15
عملیات اجرایی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ابوفاضل استان خوزستان موسسه جهاد نصر شرکت مهندسین مشاور بهکار آب اهواز 1393/06/23
--- 93/447